Wednesday, December 2, 2015

Gia Đình Mũ Đỏ Diễn Hành tại Washington D.C. 1990

Gia Đình Mũ Đỏ diễn hành ngày 4 tháng 7 năm 1990 tại Washington D.C. Kỷ Niệm 60 năm thành lập Sư Đoàn Nhảy Dù đi đầu hàng quân là 
Thiếu Tướng Lê Quang Lưỡng và Trung Tướng Vaught


No comments:

Popular Posts