Monday, October 5, 2009

Diễn Hành Nhảy Dù Pháp và Cờ Vàng Tung Bay

Đoàn quân nhịp bước quân hành

Các đon vị CQN Nhảy Dù

Cờ Vàng trong hàng quân

Quân Kỳ Tung BayCờ Đại Diện Quốc Gia

Mờ trong bóng chiều

Một đoàn quân thấp thoáng
Quân Kỳ và hình lưu niệmCờ Vàng có mặt khắp nơi

No comments:

Popular Posts