Tuesday, September 21, 2010

Tóm Lược Tiểu Sử và THÀNH TÍCH của SƯ ĐOÀN NHẢY DÙ - QLVNCH

các đơn vị Nhảy Dù Việt Nam đầu tiên được thành lập như sau:

Giai Đoạn I (Với các cấp Chỉ Huy người Pháp)
Tiểu Đoàn 1 Nhảy dù được thành lập ngày 1 tháng 8 năm 1951 tại Chí Hoà Saigon.
Tiểu Đoàn 4 Nhảy Dù được thành lập ngày 1 tháng 4 năm 1952 tại Đà Nẳng.
Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù được thành lập ngày 1 tháng 9 năm 1952 tại Trường Bưởi , Hà Nội.
Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù được thành lập ngày 1 tháng 9 năm 1953 tại Trường Bưởi Hà Nội .
Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù được thành lập ngày 1 tháng 9 năm 1953 tại Hà Đông , Hà Nội.
Tiểu Đoàn 6 Nhảy Dù được thành lập ngày 1 tháng 3 năm 1954 tại Chí Hoà, Saigon.
Trong thời gian này các cấp chỉ huy vẩn là người Pháp đãm nhiệm.
Liên Đoàn
Giai Đoạn II (Do Các cấp Chỉ Huy Người Việt Nam)
Binh Chủng Nhảy Dù Việt Nam chính thức được thành lập
ngày 1 tháng 5 năm 1954 tại Nha Trang với cấp Liên Đoàn Nhảy Dù (Groupement Aéroportés Vietnamien, G.A.P.VN) do Thiếu Tá ĐỖ CAO TRÍ chỉ huy.
Đại Đội Quân Y Nhảy Dù được thành lập năm 1957.
Tiểu Đoàn 8 Nhảy Dù được thành lập ngày 1 tháng 12 năm 1958 tại Tân Sơn Nhất, Gia Định.
Lu Doan
Giai Đoạn III (Cấp Lữ Đoàn)
Ngày 26 tháng 10 năm 1959, Liên Đoàn Nhảy Dù được nâng lên thành Lữ Đoàn Nhảy Dù Việt Nam.
Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù được tái thành lập ngày 1 tháng 12 năm 1961.
Chiến Đoàn 1 & 2 được thành lập ngày 1 tháng 1  năm 1962
Tiểu Đoàn 2 được thành lập ngày 1 tháng 9 năm 1965.
Tiểu đoàn 1 Pháo Binh Nhảy Dù được thành lập ngày 1 tháng12 năm 1965.
Su Doan
Giai Đoạn IV (Cấp Sư Đoàn)
Lữ Đoàn Nhảy Dù được nâng lên thành SƯ ĐOÀN NHẢY DÙ VIỆT NAM ngày 31 tháng 12 năm 1965
Đại Đội 1 Trinh Sát Nhảy Dù đươc thành lập  ngày 31 tháng 12 năm 1965.
Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù được thành lập năm 1966 cùng lúc với Tiểu Đoàn 2 Pháo Binh Nhảy Dù.
Tiểu Đoàn Quân Y và Bệnh Xá Đổ Vinh được thành lập ngày 1 tháng 12 năm 1966.
Chiến Đoàn 3 Nhảy Dù được thành lập ngày 1 tháng 6 năm 1968
3 Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn được nâng lên thành 3 Lữ Đoàn Nhảy Dù và 3 Đại Đội Công Vụ, đồng thời  Đại Đội 2 Trinh Sát Nhảy Dù v à Tiểu Đoàn Công Binh Nhảy Dù cũng được thành lập cùng lúc.
Tiểu Đoàn Yễm Trợ được thành lập ngày 1 tháng 8 năm 1968.
Tiểu Đoàn 3 Pháo Binh Nhảy Dù được thành lập năm 1969 cùng lúc với Đại Đội 3 Trinh Sát Nhảy Dù.
Tiểu Đoàn Truyền Tin Nhảy Dù được thành Lập năm 1970 cùng lúc với Biệt Đội Tác Chiến Điện Tử.
Ngày 1 tháng 1 năm 1975, Lữ Đoàn 4  & Lữ Đoàn 5 Nhảy Dù được thành lập với  các tiểu Đoàn:
Lữ Đoàn 4 : gồm Tiểu Đoàn 12, 14 và 15.
Lữ Đoàn 5: gồm Tiểu Đoàn 16, 17 và 18.
Cùng Tiểu Đoàn 4 Pháo Binh Nhảy Dù và Đại Đội 4 Trinh Sát Nhảy Dù
SƯ ĐOÀN NHẢY DÙ ĐƯỢC CHỈ HUY BỞI CÁC VỊ TƯ LỆNH
Đại Tá    ĐỔ CAO TRÍ – 01-09-1954  --  1956
Đại Tá    NGUYỄN CHÁNH THI   –   01-09-1956  -- 1960
Thiếu Tướng     CAO VĂN VIÊN   –  12-11-1960  -- 1964
Trung Tướng    DƯ QUỐC ĐỐNG   –   19-12-1964  --  1972
Chuẩn Tướng   LÊ QUANG LƯỠNG   –   01-11-1972  --  30-04-1975

 
 
Tóm Lược Tiểu Sử và THÀNH TÍCH của SƯ ĐOÀN NHẢY DÙ
(Trích trong Tiểu Sử 19 năm Sư Đoàn Nhẩy Dù xuất bản năm 1974)
Thành lập ngày 1-5-1955 với 4 Tiểu Đoàn tác chiến 1, 3, 5, 6 Nhẩy Dù và Tiểu Đoàn Trợ chiến gồm 4 Đại Đội Chỉ huy, Công vụ, Kỹ thuật, Súng cối, Công binh, và Phân Đội Truyền Tin, sau 4 năm hành quân công tác, Liên Đoàn Nhẩy Dù được cải danh Lữ Đoàn Nhẩy Dù kể từ 1-12-1959.
    Để có khả năng đáp ứng theo nhu cầu đòi hỏi của chiến trường, cũng như tương xứng với lực lượng Tổng trừ bị của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Các đơn vị được tuần tự thành lập tổ chức:
    Giải tán Tiểu Đoàn Trợ Chiến, các Đại Đội trực thuộc Tiểu Đoàn này trở thành Đại Đội Biệt Lập, Phân Đội Truyền Tin thành Đại Đội, và thành lập thêm Đại Đội Quân Y.
    Cũng trong năm 1959 Tiểu Đoàn 8 Nhẩy Dù và Bộ Chỉ Huy căn cứ Hoàng Hoa Thám, Tổng Hành Dinh của Sư Đoàn Nhẩy Dù hiện nay được thành lập, cuối năm 1961 tái lập Tiểu Đoàn 7 Nhẩy Dù.
          Tình hình chiến sự mỗi ngày thêm khẩn trương, các Tiểu Đoàn Nhẩy Dù thường xuyên tăng phái dài hạn cho các vùng, Khu chiến thuật. do đó 2 bộ chỉ huy Chiến Đoàn 1 và 2 Nhẩy Dù được thành lập ngày 15-1-1961 để trực tiếp chỉ huy các Tiểu Đoàn trong nhiệm vụ chiến thuật.
    Theo đà tiến triển của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, các Tiểu Đoàn Nhẩy Dù ngoài nhiệm vụ chiến đấu còn cố gắng kiện toàn nhân sự, nghiên cứu tổ chức nội bộ cho phù hợp với sự lớn mạnh không ngừng của Quân Đội. Bởi thế, cuối năm 1965 Bộ Tổng Tham Mưu đã chấp nhận đề nghị của Bộ Tư Lệnh Lữ Đoàn Dù cho thành lập thêm Tiểu Đoàn 2, Tiểu Đoàn 9, Tiểu Đoàn Pháo Binh và Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn 3 Nhẩy Dù.
 Với 8 Tiểu Đoàn tác chiến, 3 Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn, 1 Bộ Chỉ Huy Tổng Hành Dinh, 1 Tiểu Đoàn Pháo Binh, 6 Đại Đội Yểm trợ hành quân tiếp vận và 2 Trung Tâm Huấn Luyện, Lữ Đoàn Nhẩy Dù thành Sư Doàn Nhẩy Dù kể từ ngày 01-12-1965.
    Từ ngày thành lập Sư Đoàn đến nay. Trong khoảng thời gian này chiến trường trở nên sôi động ác liệt. Luôn luôn chiến đấu hăng say diệt địch là nhiệm vụ thông thường của người Chiến Binh Mũ Đỏ. Song song với nhiệm vụ chiến đấu ngoài mặt trận, Sư Đoàn Nhẩy Dù còn cải tiến không ngừng trong công tác xây dựng đơn vị.
    Tinh thần cầu tiến, ý chí đua tranh là động lực chính trong công tác hằng ngày, các đơn vị lại được tiếp tục thành lập để tổ chức của Sư Đoàn ngày thêm vững chắc.
  •       Ngày 1-12-1967 Tiểu Đoàn 11 Nhẩy Dù ra đời,  Ngày 1-5-1968 Chiến Đoàn 1,2,3 Nhẩy Dù cải danh  thành Lữ Đoàn, Mỗi Lữ Đoàn có 3 Tiểu Đoàn trực thuộc, 

    1-6-1968 Tiểu Đoàn Quân Y  
    1-7-1968 Tiểu Đoàn Yểm Trợ
    1-1-1969 Tiểu Đoàn 3 Pháo Binh
    1-8-1970 Đại Đội Truyền Tin biến cải thành Tiểu Đoàn
  • 12-8-1970 tiếp nhận Đại Đội 5 và 6 Biệt Cách sát nhập Sư Đoàn, cải danh Đại Đội 2 và 3 Trinh Sát Nhẩy Dù
    Cho đến nay Sư Đoàn đã có 3 Lữ Đoàn Nhẩy Dù gồm 9 Tiểu Đoàn tác chiến, Bộ Chỉ Huy Tổng Hành Dinh, Bộ Chỉ Huy Pháo Binh với 3 Tiểu Đoàn trực thuộc, Tiểu Đoàn Quân Y, Tiểu Đoàn Yểm Trợ, Tiểu Đoàn Truyền Tin, Tiểu Đoàn Công Binh, Đại Đội Khoá sinh Vương Mộng Hồng, 3 Đại Đội Trinh Sát, Đại Đội Tổng Hành Dinh, Đại Đội 204 Quân Cảnh, Trung Tâm Huấn Luyện Nhẩy Dù, Khối Bổ Sung, Bệnh viện Đỗ Vinh để điều trị thương bệnh binh Nhẩy Dù, đó là kết quả tổ chức của Sư Đoàn Nhẩy Dù cho đến 1974.
    Trên phương diện hành quân, kể từ ngày thành lập, các đơn vị Sư Đoàn Nhẩy Dù đã tham dự hơn 30,000 cuộc hành quân lớn nhỏ: Nhẩy dù, trực thăng vận, hành quân bộ v.v.
    Gót chân người Chiến Sĩ Nhẩy Dù đã dẫm nát các căn cứ hậu cần, các mật khu trên lãnh thổ 4 Quân khu. Sức mạnh của các Chiến Sĩ Nhẩy Dù đã tiêu diệt hàng trăm đơn vị chính quy Cộng Sản Bắc Việt, và địa phương.
      Tổng số địch bị hạ, bị bắt, và ra quy chánh lên đến hơn 50,000 tên, trong số này có nhiều cán bộ quân sự và chính trị cao cấp như Trung đoàn trưởng, Tiểu đoàn trưởng, Tỉnh ủy, Huyện ủy, Ủy viên Kinh tài và hơn 50,000 vũ khí cộng đồng và cá nhân quân ta tịch thu, cùng với hàng trăm tấn quân trang quân dụng đạn dược, đây là chưa kể hàng trăm ngàn doanh trại, cơ sở, hầm hố, địa đạo của giặc Cộng bị các Chiến Sĩ Nhẩy Dù phá hủy.

Tân Sơn Hòa chuyển

No comments:

Popular Posts